Termes i condicions generals

Les presents Condicions Generals de Contractació regulen la venda dels productes presentats a la web www.organiccottoncolours.com i shop.organiccottoncolours.com per la societat ORGANIC COTTON COLOURS, S.L., c/ Teulera, 138, 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona), Espanya, amb CIF ES B-55103915. En aquest sentit, l’ús d’aquesta pàgina web constitueix l’acceptació d’aquestes Condicions Generals a les quals vostè queda vinculat.

Procediment de la compra

Durant la realització de la comanda a través de la nostra pàgina web o per telèfon, vostè haurà de registrar-se omplint o informant de les seves dades d’identificació, adreça d’enviament i facturació. Recordi que les dades personals han de ser indicades amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l’enviament de l’article/s adquirit/s. A més, en cas que vostè ho sol·liciti, rebrà per correu electrònic informació sobre la nostra empresa i productes. La comanda realitzada online es confirma mitjançant clic al botó “Realitzar Comanda”. El pagament de la compra es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa i Master Card), mitjançant PayPal o transferència. Pel que fa als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web el número de comanda perquè es pugui en tot moment i des de l’ordinador fer el seguiment del mateix. A més, es remetrà un missatge de correu electrònic, amb una descripció de la comanda i les dades personals que hagin estat comunicades. La no recepció d’aquest missatge pot deure’s a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d’escriptura en l’adreça de correu electrònic comunicada. En tots dos casos, és aconsellable que es posi en contacte amb Atenció al Client al telèfon (+34) 972 83 59 95. Si, en el moment de l’emissió de la comanda, el nostre magatzem detecta que no hi ha estocs d’alguns dels productes inclosos en la mateixa, intentarem localitzar la peça. En cas que no sigui possible, el client serà notificat immediatament. A més, l’import de l’article cobrat de més es reemborsarà en uns dies.

Moneda i impostos

Els preus en aquesta pàgina web es mostren en la divisa corresponent al país d’origen i inclouen impostos. D’acord amb la legislació vigent, ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. està obligada a carregar l’IVA a totes aquelles comandes amb adreça de lliurament en països membres de la Unió Europea. L’IVA aplicable és el tipus legalment corresponent i depèn del territori de destinació de la seva comanda. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues estaran exemptes d’IVA per aplicació del disposat a l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris. Un cop emplenada l’ordre de compra, i abans de fer el pagament de la comanda, es presentarà un resum final identificant l’/els articles/s adquirit/s i el seu preu total (impostos i transport inclosos).

Garantia dels productes

Els articles oferts en aquesta pàgina web compleixen amb els requisits de qualitat i garantia dels productes ORGANIC COTTON COLOURS.

Propietat intel·lectual

Tot el contingut de la Botiga Online (il·lustracions, textos, denominacions, marques, imatges, vídeos) és propietat de ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. Tota reproducció parcial o total del contingut per qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a una autorització prèvia i expressa de ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. Vostè reconeix i accedeix a que tot copyright, marca registrada, en especial, les marques OCCGuarantee®, OCCRegenerative®, OCCBiodynamic® i ORGANIC COTTON COLOURS®, i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que es proporcionen com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. o a qui atorga llicència per al seu ús.

Dret legal a desistir de la compra

D’acord amb la normativa aplicable, si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte (excepte quan es tracti d’articles de roba interior) en qualsevol moment dins del termini de 14 dies hàbils des de la data de lliurament de la seva comanda. En aquest cas, se li reemborsarà el preu pagat per aquests productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte. El seu dret a desistir del Contracte serà d’aplicació exclusivament als productes que es tornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. Si us plau, torni l’article usant o incloent el seu embolcall original. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat utilitzat més enllà de la mera obertura del mateix o si ha patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb els productes mentre estiguin en la seva possessió.

Nullitat parcial

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició del Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Acord complet

Les presents Condicions constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. en relació amb l’objecte del Contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Força major

ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. no serà responsable de cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides per les vendes online, la causa de la qual sigui esdevinguda fora del control raonable (“Causa de Força Major”) i que inclourà entre altres: Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives; Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra; Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural; Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

Excepte que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a través de la pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.