Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable de les dades i titular de la pàgina web https://www.organiccottoncolours.eco/ és ORGANIC COTTON COLOURS SL amb domicili a Cl. Teulera 138, 17246 – (Santa Cristina d’Aro) – Girona i CIF B55103915, societat mercantil inscrita al Registre Mercantil de Girona Tom 3402, Folio 102, S 8, Full GI 2554, I/A 36.

ORGANIC COTTON COLOURS ha pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per al compliment de la normativa de protecció de dades.

Les dades de contacte en relació amb la protecció de dades són les següents:

2. Quin tipus de dades personals tractem i amb quina finalitat?

1- Podem recopilar i processar les següents categories de dades personals:

a. En cas que ens sol·liciti informació: Nom, cognoms, correu electrònic i/o telèfon mòbil.

b. En cas que es posi en contacte amb nosaltres en nom d’una empresa: els seus detalls de contacte, el nom de la seva empresa i la seva posició en la mateixa, adreça, número de telèfon, NIF i la seva adreça de correu electrònic.

c. En cas que contracti els nostres serveis o realitzi compres com a empresa o com a consumidor, quants més dades ens faciliti per poder dur a terme les mateixes, com ara la seva adreça de lliurament, dades bancàries o de pagament i les seves dades de contacte. En aquest sentit, realitzarem el tractament de les dades per a realitzar la contractació o proporcionar-li el producte adquirit.

d. Comunicar-nos amb vostè: Registrem les seves comunicacions amb nosaltres realitzades mitjançant correu electrònic o altres mitjans. Quan realitza una comunicació telefònica, el nostre servei d’atenció al client podria registrar les seves consultes a la nostra base de dades.

e. Informació recopilada quan utilitza el nostre lloc web i altres mitjans digitals, si escau. Quan utilitza el nostre lloc web, podríem registrar la seva adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, lloc web d’origen i comportament de navegació web.

 

2- Les seves dades personals només es faran servir per a les següents finalitats:

a. Registrar-lo en la nostra base de dades si contracta els nostres serveis o realitza una compra.

b. Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del nostre lloc web i els nostres clients o clients potencials, així com amb els nostres proveïdors i empleats.

c. A ORGANIC COTTON COLOURS tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de respondre a la sol·licitud d’informació que ens faci arribar, facilitar-li informació sobre els nostres productes i serveis, gestionar interna i externament la venda dels nostres productes, així com les compres que realitzem als nostres proveïdors, la contractació dels nostres serveis, així com complir amb les obligacions legals que es derivin d’aquestes activitats.

d. Remetre comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que vostè hagi consentit expressament a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials per via electrònica. En cas que vostè s’hagi registrat a la nostra base de dades de clients, podrem remetre-li informació comercial relacionada amb els nostres serveis sense requerir-li un consentiment prèvi.

e. Comunicar-nos amb vostè per respondre a les seves consultes i tramitar les seves queixes.

f. Comunicar-nos amb vostè per obtenir la seva opinió sobre la qualitat dels nostres serveis i productes o el tracte rebut.

g. Igualment, les dades recollides durant la seva navegació es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia del lloc web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris del lloc web, portar un registre estadístic de visites. Els següents dades són gravades temporalment: Data i hora de la sol·licitud, adreces IP o nom DNS de l’ordinador sol·licitant, Codi de resposta HTTP, dades del navegador, país, pàgina accedida. Cada vegada que un usuari accedeix al lloc web d’ORGANIC COTTON COLOURS, les dades són gravades en un fitxer de registre, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de millors serveis i productes, optimitzar la nostra oferta i proporcionar un servei d’atenció al client més eficaç i millorar el disseny i el contingut dels nostres llocs web.

h. Les dades dels nostres clients i proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb nosaltres, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries segons la legislació vigent.

i. Objecció o revocació. Pot objectar o revocar el seu consentiment per rebre comunicacions de màrqueting en qualsevol moment seguint les instruccions a la comunicació de màrqueting pertinent o contactant amb nosaltres a través del nostre correu electrònic [email protected].

j. En cas de completar el nostre formulari de contacte que trobarà al nostre lloc web, serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per enviar-li resposta.

D’acord amb la LSSICE, li informem que ORGANIC COTTON COLOURS no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic si no té la legitimació necessària. En qualsevol cas, vostè sempre tindrà la possibilitat de retirar el seu consentiment per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat diferent de les descrites en aquesta Política, llevat que sigui per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre vostè.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal que legitima el tractament de les seves dades personals és el seu consentiment explícit atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment que ens sol·liciti informació, o bé marcant la casella corresponent al moment de facilitar les seves dades en qualsevol dels nostres formularis de recollida de dades personals.

En cas que es produeixi una relació comercial o contractual entre vostè, ja sigui com a client, com a proveïdor o com a empleat, i ORGANIC COTTON COLOURS, la base legal que legitimarà el tractament de les seves dades personals serà l’execució de la relació contractual que s’haurà generat, així com, en el seu cas, el compliment de les corresponents obligacions legals.

En cas que no ens faciliti les seves dades personals o en cas que no accepti la nostra política de privacitat, ORGANIC COTTON COLOURS no durà a terme el tractament de les seves dades personals, però també podrà suposar la impossibilitat que li enviem informació, o, en el seu cas, que li prestem els nostres serveis o es formalitzi la nostra relació contractual.

4. Termini de conservació

¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per gestionar les compres dels nostres productes o la contractació de serveis, o per al compliment de qualsevol contracte que es generi entre ORGANIC COTTON COLOURS i tercers, o pel compliment de les obligacions legals que ens afectin.

Les dades personals dels nostres treballadors seran conservades durant el temps que duri la seva relació laboral amb ORGANIC COTTON COLOURS i, posteriorment, durant els terminis previstos legalment.

Un cop les dades hagin complert les necessitats per a les quals van ser recollides, les eliminarem definitivament. No obstant això, conservarem les seves dades més temps en cas que sigui necessari pel compliment d’obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-les durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats contractuals o legals que es generin.

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades que ens faciliti seran incorporades a una base de dades pertanyent a ORGANIC COTTON COLOURS. Dins de la nostra organització, les seves dades personals seran tractades pel personal degudament autoritzat i, si fos necessari o pràctic per complir amb les finalitats indicades anteriorment, podran ser tractades, en determinats casos, per tercers.

Les categories de destinataris als quals es poden comunicar les seves dades personals són les següents:

 1. Tercers designats responsables del tractament, com proveïdors de TI, consultors i assessors i altres empreses.
 2. Entitats i autoritats, incloent-hi, exclusivament amb la finalitat de complir amb les obligacions jurídiques i reglamentàries.
 3. Altres proveïdors als quals, en el seu cas, es poden cedir les seves dades personals a altres entitats, per al nostre normal funcionament com a institucions financeres, asseguradores, proveïdors de serveis logístics, entre altres.

En tot cas, tots ells hauran signat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat conforme a la normativa vigent de protecció de dades personals o estaran sotmesos al deure de secret professional exigit per la normativa sectorial que els afecti.

6. Quins són els seus drets quan es facilita les seves dades?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envii’ns un correu electrònic a la següent adreça [email protected] posant en l’assumpte el dret que vol exercir i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, en el seu cas, pot exercir són:

Dret d’accés a les dades:

Té dret a que el Responsable del tractament li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

 • Les finalitats del tractament.
 • Les categories de dades de les quals es tracta.
 • El termini o criteris de conservació de les dades.
 

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret a que el Responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan siguin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de Supressió de les dades:

L’interessat tindrà dret a que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades quan:

 • El tractament sigui il·lícit.
 • L’interessat hagi retirat el seu consentiment.
 • Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per a les quals es van recollir o van ser tractades.
 • L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades hagin de suprimir-se per complir una obligació legal del
 • Responsable del tractament.

L’interessat no tindrà dret a que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

 • Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • Per complir una obligació legal del Responsable del tractament.
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

 

Dret de Portabilitat de les dades:

Té dret a que el Responsable del tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament es realitzi mitjançant mitjans automatitzats i es basi en:

 • El consentiment de l’interessat per a finalitats específiques.
 • L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:

 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.
 • Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
 • El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentada en la legislació vigent.
 
 

Dret de limitació del tractament:

L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable del tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

 • Màrqueting directe.
 • Elaboració de perfils.
 • Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat, especialment si és un nen.
 • Investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Tot i que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-les sempre que l’interès legítim del Responsable prevalgui sobre els interessos o els drets i llibertats de l’interessat en un procediment judicial que ho justifiqui. El Responsable haurà d’informar l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

 

Dret d’oposició:

És el dret a que no es porti a terme el tractament d’aquestes dades o se’n cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment pel tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fonamentat, referit a la seva situació personal concreta, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

 

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils:

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils amb la finalitat d’adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

 • Rendiment professional.
 • Situació econòmica.
 • Salut.
 • Preferències o interessos personals.
 • Fiabilitat.
 • Comportament.
 • Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

 • L’interessat tindrà dret a ser informat si la decisió que es pugui prendre li pot produir efectes jurídics que l’afectin significativament.
 • L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
 • El consentiment explícit de l’interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que es pugui prendre com a conseqüència d’això estigui autoritzada mitjançant:

 • El consentiment explícit de l’interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

7. Reclamació davant l'autoritat de control

En cas que consideri que ORGANIC COTTON COLOURS ha vulnerat alguno dels seus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, té el dret de presentar una reclamació a l’autoritat de control competent que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al Carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. Tel. 901 100 099 – 912 663 517.

Igualment, pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica disponible en la seva pàgina web https://www.aepd.es/

8. Legislació i jurisdicció

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Igualment es regeix per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. De la mateixa manera, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Qualsevol disputa que sorgeixi d’assumptes relacionats amb aquest lloc web estarà subjecta exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona.

9. Informació addicional

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti seran tractades de forma confidencial. ORGANIC COTTON COLOURS ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. A més, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Xarxes socials (política de privacitat):

Us informem que ORGANIC COTTON COLOURS pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’ORGANIC COTTON COLOURS es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i hagin estat acceptades prèviament per l’usuari. ORGANIC COTTON COLOURS tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional, o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i, en general, qualssevol continguts que ORGANIC COTTON COLOURS consideri inadequats.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ORGANIC COTTON COLOURS es reserva la facultat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat d’ORGANIC COTTON COLOURS, podent enviar-li informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part del nostre grup, en la present política de privacitat.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, ORGANIC COTTON COLOURS quedarà exempta de responsabilitat pel que fa a les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma, sent responsabilitat de l’usuari consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió en cas de voler-ne conèixer els detalls.

 

Idioma:

El llenguatge aplicable a aquesta Política de Privadesa és el català. Per tant, en cas que hi hagi alguna contradicció en qualsevol de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

 

10. Actualització

Aquesta Política de privacitat es va actualitzar per última vegada al desembre de 2023, però es pot actualitzar en qualsevol moment. Li recomanem que la consulteu cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina per si ha patit alteracions.